මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් දිරිමත් කිරීමට මෙවර අයවැයේදී ඉදිරිපත් වූ තවත් යෝජනාවක්.
ඒ අනුව වාහන අමතර කොටස් බදු අඩුකිරීමට 2021 අයවැයේ දී පියවර ගැනුණා.

රට තුළ ඇති අබලන් වී ඇති වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වැඩි අවදානයක් යොමු කිරීම මෙහි මූලික අරමුණයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here