සමගි බල පා ගමනේ තුන්වන දිනය අද දංඕවිටින් අවසන් වූයේ මහසෙනගක් සමගය.

දංඕවිට බලා එන ගමනේදී පා ගමන තුළින් අපට සටන් පාඨ රැසක් අසන්නට ලැබිණි.

මේ එසේ හරීන් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා විසින් කියන සටන් පාඨ කිහිපයකි.

 112 total views

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here