ටොයෝටා Corolla 121, 141 සහ Yaris වාහන මාදිලි හිමිකරුවන්ය වෙත, ටොයෝටා සමාගමේ මෙරට බලයලත් නියෝජිත ටොයෝටා ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම විසින් විශේෂ දැනුම් දීමක් කර තිබේ.

මගීන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කරමින් ටොයෝටා Corolla සහ Yaris වර්ගයේ මෝටර් රථවල ඉදිරිපස මගී වා මලුව (Front passenger air bag) නොමිලේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සම්බන්ධ වැඩසටහනක් සමාගම විසින් ආරම්භ කර ඇති අතර එම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අදාළ වාහන හිමිකරුවන්ගේ සහයෝගය සමාගම ඉල්ලා සිටී.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ඇතුළත් ප්‍රසිද්ධ දැන්වීමක් සමාගම විසින් පළ කර ඇති අතර අදාළ දැන්වීම පහතින් දැක්වේ.

 44 total views

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here