අද දිනයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පාසල්වල ගුරුවරියන් සාරිය හා ඔසරිවලින් තොරව සැහැල්ලු ඇඳපු ඇඳුමකින් සැරසී පාසල් වෙත පැමිණ සිටියහ.

ඔසරිය හා සාරිය වෙනුවට වෙනත් සුදුසු සැහැල්ලු ඇඳුමකින් සැරසී පාසලට පැමිණීමට අවසර දෙන්නැයි ගුරු සංගම් විසින් රජයට පසුගියදා ඉල්ලීමක් කරන ලද නමුත් රජය එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් වශයෙන් අද දිනයේ මෙසේ ගුරුවරියන් විසින් වෙනත් ඇදුමකින් සැරසී පාසලට පැමිණ සිටියහ.

 26 total views

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here